REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO ICZYTAMY.PL

Daty, podstawa prawna i definicje

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2015 roku

Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)i jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy ICZYTAMY.PL działający pod adresem ICZYTAMY.PL prowadzony jest przez spółkę United Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 - 491), przy ul. Marii Konopnickiej 6 lok. 212, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450853, posiadającą numer NIP 701-036-94-08 oraz numer REGON 146539763.

Adres mailowy Sklepu to sklep@iczytamy.pl

Korespondencja ze sklepem jest także możliwa drogą pocztową pod adresem: ICZYTAMY.PL ul. Marii Konopnickiej 6 lok. 212, 00 - 491 Warszawa

Podstawowe pojęcia i definicje:

Sklep - prowadzony przez spółkę United Express sklep internetowy działający pod adresem: ICZYTAMY.PL, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie;


Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Przelew - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez United Express., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

Partnerskie Punkty Odbioru - punkty prowadzone przez podmioty trzecie współpracujące z United Express., w których można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;


Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)

E-book - książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep;

Audiobook mp3 - nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, mp3 lub innym);

Pliki elektroniczne - treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;

PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

EPUB (electronic publication) - standard zapisu służący do publikowania e-booków;


DRM (Digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;


Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

Zasady działalności Sklepu

I. Przyjmowanie zamówień.

 1. Zgonie z informacjami udzielonymi na stronie www.ICZYTAMY.PL. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia od Klientów składane za pośrednictwem sieci Internet i kierowane na adres sklep@iczytamy.pl są przyjmowane poprzez stronę internetową ICZYTAMY.PL. 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: system operacyjny Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS, procesor nie mniejszy niż 1GHz., pamięć minimum 1 GB, dysk twardy - minimum 8,0 GB wolnego miejsca, odpowiednia karta graficzna, odpowiednio skonfigurowana przeglądarka Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź inna zaktualizowana i odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa, łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Warunkiem założenia konta Klienta jest uruchomienie strony internetowej: ICZYTAMY.PL i wypełnienie zamieszczonego tam formularza, w tym podanie adresu e-mail i określenie hasła do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przysłanie przez Klienta zamówienia jest traktowane przez Sklep jako złożenie oferty zawarcia umowy kupna zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, przy czym nie stanowi ona potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane osobnym mailem na podany przez Klienta adres e-mail i dopiero ono stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

II. Składanie i realizacja Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Klient:

1a) wybiera interesujące go towary lub usługi,

1b) wybiera spośród dostępnych sposobów - sposób dostawy wybranych towarów i/lub oraz adresu dostawy oraz adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

1c) wybiera sposób płatności spośród sposobów dostępnych w Sklepie.

 1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.

 2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji opisanej powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

 3. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient zostanie informowany o tym fakcie wraz z zapytaniem co do jego decyzji o sposobie relizacji zamówienia tj. czy:

4a) wybiera częściową realizację, co powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

czy:

4b) anuluje całość zamówienia, przy czym jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom.

 1. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 3. Zasady sprzedaży e-booków i audiobooków mp3 uregulowane są w Dziale IX.

III. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.

 2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

IV. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 3. O ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej, promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości oraz zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej i/lub firm kurierskich w zależności od tego, jaki sposób dostawy wybierze Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji "dostawa"

V. Czas realizacji zamówienia.

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest on liczony w dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Termin skompletowania zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 2. Zamówienie realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może być dostarczone, według wyboru Klienta:

2a) za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2b) do Punktu Odbioru lub Partnerskiego Punktu Odbioru bądź wskazanego przez Klienta paczkomatu celem osobistego odbioru Zamówienia przez Klienta;

2c) za pośrednictwem Poczty Polskiej

 1. W przypadku towarów określonego rodzaju, niemożliwych do przesłania w każdy z powyższych sposobów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

 2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu zapakowania przesyłki i ewentualnego określenia charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania, co winno być dokonane przez Klienta w obecności kuriera lub pracownika poczty, a w razie stwierdzenia naruszenia stanu opakowania przesyłki do sporządzenia protokołu szkody. Zachowanie tej procedury w razie składania reklamacji ułatwi Sklepowi jej rozpatrzenie.

VI. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1a) płatność przy odbiorze. W takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia, przy czym Klient musi liczyć się z tym, że ta forma płatności może oznaczać większy koszt Zamówienia niż przy płatności w innej formie

1b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach np. towary objęte zapowiedzią lub premierą, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia). W takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,

 1. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 2. Klient może dokonać płatności w Sklepie bonem zakupowym Sklepu. Bon nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części. Szczegółowe zasady dokonywania płatności w Sklepie przy użyciu bonów reguluje Sklepu.

 3. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

VII Reklamacje.

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 2. Towary oferowane w sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

 3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 4. Z zastrzeżeniem postanowień odmiennych poniżej, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu, załączając do odsyłanego towaru dowód zakupu z opisem reklamacji.

 5. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

 6. W przypadku reklamacji gier komputerowych albo programów multimedialnych posiadających elektroniczny klucz aktywacyjny, Klient może - według własnego wyboru - dokonać reklamacji poprzez Sklep lub dokonać reklamacji tego typu produktu bezpośrednio, kontaktując się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki.

 7. W terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu może skorzystać z formularza odstąpienia i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: sklep@iczytamy.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i bez śladów użytkowania (np. czytania książki). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

3a) kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3b) kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3c) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3d) gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3e) dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami przewidzianymi przez niniejszy Regulamin.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

IX. Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w terminie 14 dni.

 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie stosownego formularza w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jej opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

X. Zasady sprzedaży plików elektronicznych.

 1. Zamówienie obejmujące e-booki lub audiobooki mp3 nie łączy się z zamówieniem obejmującym inne towary dostępne w Sklepie, tworząc oddzielny koszyk. Poszczególne zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego e-booka lub audiobooka mp3.

 2. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego e-booka lub audiobooka mp3, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku. Nie zapoznanie się z wymogami technicznymi nie może być podstawą reklamacji zakupionego e-booka lub audiobooka mp3.

 3. Realizacja zamówienia zawierającego e-booka lub audiobooka mp3 rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

 4. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty:

4a) przelew elektroniczny z wyłączeniem systemu Paypal,

4b) karta kredytowa/płatnicza.

 1. Wszystkie ceny e-booków i audiobooków mp3 zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego e-booka lub audiobooka mp3. Pobranie e-booka lub audiobooka mp3 może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku.

 3. Do informacji, o której mowa powyżej, zostanie dołączona faktura VAT w formie załącznika. Na życzenie Klienta, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktu na stronach pomocy, Sklep wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.

 4. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII. Zwrot należności Klientom.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale Zwrot należności Klientom.

 7. Zasady korzystania z e-booków i audiobooków mp3:

11a) zakup upoważnia do korzystania z e-booka lub audiobooka mp3 przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,

11b) Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, audiobooka mp3, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

 1. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:

12a) pobrany e-book lub audiobook jest uszkodzony,

12b) pobrany e-book lub audiobook nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie)

12c) pobrany e-book lub audiobook nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego e-book lub audiobook.

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, korzystając z formularza kontaktu na stronach pomocy wybierając temat "reklamacje plików elektronicznych" oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

XI Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u ww. partnerów.

 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych. Kontakt z osobą odpowiedzialną ze dane osobowe: sklep@iczytamy.pl, 

Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Sklepu:

4a) Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

4b) Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Sklepu.

4c) Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Aby wykasować pliki cookie kliknij tutaj 

 1. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04 października 2018 roku do odwołania.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.iczytamy.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najważniejsze i najczęściej zadawanie pytania związane z zasadami działalności Sklepu.